ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE26_SL

ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี้ ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟอาลีซาน เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง
โดยสายการบิน : Lion Air
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 18,999.-

TPE42 SL
ทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE42_SL

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ถ่ายรูปตึไทเป101 GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลวิ่ หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิ่น
โดยสายการบิน : Lion Air
วันเดินทาง : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

BT TPE69 CI
ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE69_CI

นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ร้านพายสับปะรด เมืองนิวไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
โดยสายการบิน : China Airline
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 20,999.-

TPE82 SL
ทัวร์ไต้หวัน เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE82_SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
โดยสายการบิน : LION AIR
วันเดินทาง : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE28_SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา |วัดพระถังซัมจั๋ง |วัดเหวินหวู่ |อุทยานอาลีซาน |ชมป่าสนพันปี |ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |หมู่บ้านฉือเฟิ่น |หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
โดยสายการบิน : Lion Air
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

BT TPE89 TG
ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE89_TG

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : เมษายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 33,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE46_VZ

ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน Germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตกึช้ัน 89) เมืองไถจง ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

TPE24 SL
ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE24_SL

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจ๋ัง ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
โดยสายการบิน : LION AIR (SL)
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์ ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ 2024 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE22_SL

ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน Germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตกึช้ัน 89) เมืองไถจง ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต เมืองหนานโถว
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE95_VZ

ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน Germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตกึช้ัน 89) เมืองไถจง ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

TPE25 SL
UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE25_SL

นั่งรถไฟอาลีซาน เมืองไถจง โรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านพายสับประรด ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th)Germanium
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 18,999.-

TPE68 VZ
บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE68_VZ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองไทเป Germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th) ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

TPE86 VZ
เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE86_VZ

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เมืองไทเป Germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ ร้านเห็ดหลินจือ
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 18,999.-

TPE62 SL
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE62_SL

ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี้ ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th)
โดยสายการบิน : LION AIR (SL)
วันเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 18,999.-

TPE56 VZ
ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE56_VZ

โรงละครแห่งชาติไถจง วัดเหวินวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมชาอู่หลง นั่งรถไฟอาลีซาน เมืองไถจง Miyahara Ice Cream ไถจงไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 18,999.-

TPE94 VZ
TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE94_VZ

ทัวร์ไต้หวัน สวนดอกไม้จงเช่อ หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

BT TPE63 JX
ช้อปจุใจ เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE63_JX

ปราสาทช้อกโกแลตนีน่า วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง
โดยสายการบิน : Starlux Airlines
วันเดินทาง : 10 – 14 เมษายน 2567 (สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 27,999.-

BT TPE88 VZ
นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE88_VZ

เมืองนิวไทเป อุทยานแห่งชาตเหย่หลิ่ว หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน นั่งกระเช้าเหมาคง Germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขนึ้ ตึกช้ัน 89th)
โดยสายการบิน : VIETJET
วันเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์ใต้หวัน
TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : CNXTPE94_BR

นชมโรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ
โดยสายการบิน : EVA AIR
วันเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 22,999.-

ทัวร์ใต้หวัน
มหัศจรรย์ TAIWAN 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : CNXTPE98_CI

น่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน นล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
โดยสายการบิน : CHINA AIRLINES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2402VZ

(บินบ่าย-กลับค่ำ) มิตซุยเอาท์เล็ทและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
โดยสายการบิน : VIET JET
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2403VZ

(บินดึก-กลับเย็น) เที่ยวไต้หวันสุดชิล นั่งรถไฟอาลีซาน ปล่อยโคมผิงชี เช็คอินพิกัดถ่ายรูปสุดคิ้ว “ป้ายรถเมย์ Tiaoshi” พิกัดฮิตเทรนด์ใหม่ พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า
โดยสายการบิน : VIET JET
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 18,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ชิงจิ้งสกายวอล์ด EP.2 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2322CI

เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงชี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และชีเหมินติง พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน
โดยสายการบิน : CI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2319BR

เที่ยวไต้หวันสุดชิล เที่ยวครบที่เที่ยวยอดฮิต ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมบ่อน้ำพุร้อน “เป่ยโถว” นั่งรถไฟอาลีซาน พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา
โดยสายการบิน : EVA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2321CI

ที่ยวไต้หวันสุดชิล เยือนจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณท่ามกลางหุบเขา เช็คอินบูราโนแห่งไต้หวัน!! ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง
โดยสายการบิน : China Airlines
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2566
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ชิงจิ้งสกายวอล์ค 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2323CI

เดินช้ปปิ้ง เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมสวนองุ่นบราซิล ชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
โดยสายการบิน : China Airlines
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2566
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

TPE 2404JX
ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2404JX

เที่ยวไต้หวันสุดชิล นั่งรถไฟอาลีซาน ชมซากุระ ปล่อยโคมลอยผิงซี เช็คอินย่านซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ไทเป101
โดยสายการบิน : JX
วันเดินทาง : 1-5 มี.ค. II 21-25 มี.ค. 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,990.-

TPE 2405JX
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2405JX

เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
โดยสายการบิน : JX
วันเดินทาง : มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน จีหลง ชมซากุระ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2401VZ

(บินเช้า-กลับเย็น) เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
โดยสายการบิน : VIET JET
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZTPE7

เมืองหนานโถว ร้านชา วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองเจียอี้ ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว ทยานแห่งชาติอาลีซาน
โดยสายการบิน : VIET JET
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ซากุระ สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZTPE71

ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
โดยสายการบิน : VIET JET
วันเดินทาง : มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
Special Program Taiwan 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BRTPE11

อุทยานไทผิงซาน,ใบไม้เปลี่ยนสี,รถไฟโบราณปองปอง,ชิมไข่ออนเซ็น,อี๋หลาน อี๋หลาน,อุทยานไท่ผิงซาน,นั่งรถไฟปองปอง
โดยสายการบิน : EVA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : VZTPE81

แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนที่อาลีซาน
โดยสายการบิน : VIET JET
วันเดินทาง : มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,999.-

Songkran Taiwan
Songkran Taiwan 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE04TG

หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ร้านชาอู่หลง เมืองไทจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : 10 – 14 เม.ย. II 11 – 15 เม.ย. 2567
ราคาเริ่มต้น : 42,999.-

TPEFD0124
ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPEFD0124

อุทยานแห่งชาติอาลีซานท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : เมษายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 22,888.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-BR040

อาลีซาน เจียงไคเช็ค วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เจิ้งปิน จิ๋วเฟิ่น
โดยสายการบิน : EVA Air
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,711.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ซากุระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TPE-CI011

ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน
โดยสายการบิน : China Airlines
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,888.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-CI006

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง ไถจงไนท์มาร์เก็ต Gloria Outlet ปราสาทช็อกโกแลต Nina Chocolate Dream Castle
โดยสายการบิน : China Airlines
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,900.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ฉลองเทศกาลวันตรุษจีน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-SL009

ชมการประดับโคมแดงฉลองตรุษจีน ถนนตี๋ฮวา ขอพรความรักจากเทพเจ้า (เยว่เหล่า) วัดเสียไห่ ที่ล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก
โดยสายการบิน : Thai Lion Air
วันเดินทาง : 09 – 13 ก.พ. 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,885.-

ทัวร์ไต้หวัน
Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TVZ23

ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ขอพร วัดหลงซาน
โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 16,888.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE16 VZ

เมืองหนานโถว ร้านชา วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองเจียอี้ ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว ทยานแห่งชาติอาลีซาน
โดยสายการบิน : VIET JET
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 20,990.-

wnnr230055
ไต้หวัน ไหว้พระ 5 วัด 5 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : BR5D3N-E02

วัดจื่อหนานกง วัดเหวิ่นหวู่ วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดหลงซาน วัดต้าหลงตงเป่าอัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ท่าเรือประมงเจิ้งปิน อุทยานเย่หลิ่ว
โดยสายการบิน : EVA AIR
วันเดินทาง : 2 – 6 พฤษภาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 29,990.-

wnnr230046
TAIWAN ผูหลี่ อาลีซาน ไถจง 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BR5D3N-C02

ผูหลี่ วัดเหวิ่นหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ปราสาทช็อกโกแลต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟเล็กอาลีซาน
โดยสายการบิน : EVA AIR
วันเดินทาง : 2 – 6 พฤษภาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 32,990.-

wnnr230045
อี้หลาน ไทเป อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BR5D3N-B02

ศูนย์ศิลป์วัฒนธรรมอี้หลาน วัดต้าหลี่เทียนกง สวนจิมมี่เหลียว ตลาดนัดหลัวตงไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่ สถานนีรถไฟสือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี
โดยสายการบิน : EVA AIR
วันเดินทาง : 2 – 6 พฤษภาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 33,990.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวไต้หวัน

ประเทศไต้หวัน ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีนเป็นรัฐที่ได้รับการรับรองอย่างไม่สมบูรณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน , ไต้หวัน, เผิงหู , หมาจู่ , และอูชิว รวมทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง พื้นที่ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า “พื้นที่ไต้หวัน”

 

 • การเตรียมตัวเดินทาง

แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัวหรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกายหรือจะมีการแยกตัวหรือญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

 • วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำสำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระเป๋าสตางค์ / เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องประดับ / พาสปรอต / บัตรเครดิต / เอกสารสำคัญ / กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ / ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ ด้านคณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลวทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใส โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาต ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลวด้วย อย่างไรก็ตาม ของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย) และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการชอปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก

 • สนามบิน ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน
 • ศุลกากร ประเทศไต้หวันอนุญาตให้นำเหล้าเข้าได้ 1 ลิตร และบุหรี่ 100 มวนเข้าประเทศ ของมีคมทุกชนิด กรรไกร มีดพับ มีดปลอกผลไม้ คัตเตอร์ หรืvสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายมีด หรือ ปืนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ควรใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่อง อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าใบเล สำหรับถือขึ้นเครื่อง เพราะอาจโดนยึดและไม่คืน
 • ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบิน รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย
 • Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก
 • เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน บัตรขาเข้า
 • รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์
  รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของ สนามบินอีกครั้ง จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาเตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น)เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 30 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ
 • ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ
 • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย • แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
 • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง
 • เวลาที่แตกต่าง ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง
 • กระแสไฟฟ้า 110 โวล์
 • เงินตรา 1 NTD เท่ากับ 1.08 – 1.09 บาทโดยประมาณ สามารถใช้เงินดอลล่าร์สหรัฐและบัตรเครดิตได้ตามห้างสรรพสินค้าและโรงแรมที่พัก