ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : KH303-FLT

ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ สักการะศาลหลักเมืององค์เจกล่องเรือโตนเลสาป ชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก
โดยสายการบิน : แพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 10,540 .-

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : KH303-L-PKG

ทัวร์กัมพูชา สักการะศาลหลักเมืององค์เจกล่องเรือโตนเลสาป ชมปราสาทนครวัด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน
โดยสายการบิน : รถตู้ปรับอากาศ
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 11,500.-

ทัวร์กัมพูชา
แพ็คเกจส่วนตัว ดินแดนแห่งเทพเจ้า 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : PKGSAI4

ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจกองค์จอม ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ วัดพระพรหมรัตน์ ชมการแสดงระบำอัปสรา ปราสาทนครวัด นครธม
โดยสายการบิน : แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กรกฎาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 10,900 .-

ทัวร์กัมพูชา
แพ็คเกจส่วนตัว พนมกุเลน นครวัด 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : PKGREP5

แพ็คเกจส่วนตัว 2-7ท่าน *พนมกุเลน นครวัด 3 วัน 2 คืน รับ-ส่งหน้าด่านโรงเกลือ ด่านปอยเปต ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจกองค์จอม
โดยสายการบิน : รถตู้ปรับอากาศ
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กรกฎาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 11,900 .-

ทัวร์กัมพูชา เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว

ความรู้เกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชานั้นมีอยู่น้อยมาก แหล่งโบราณคดีเก่าแก่ที่สุดของกัมพูชาที่ค้นพบในปัจจุบัน คือ ถ้ำ แลง สแปน (Laang Spean) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเชื่อว่าผู้คนเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเมื่อประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล และแหล่งโบราณคดีสำโรง เซน (Samrong Sen) ซึ่งเชื่อว่าเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อราว 230 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล

ชาวกัมพูชาเริ่มรู้จักการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกข้าวได้ตั้งแต่เมื่อราว 2,000 ก่อนคริสตกาล สามารถทำเครื่องมือจากเหล็กได้ตั้งแต่ราว 600 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนหน้าที่อิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียจะแผ่นเข้ามาถึงดินแดนแถบนี้ ในราวปีที่ 100 ก่อนคริสตกาล

หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าพื้นที่หลายส่วนของดินแดนประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเริ่มมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อราวสหัสวรรษแรกและสหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล โดยจัดเป็นวัฒนธรรมยุคหินใหม่ ซึ่งผู้คนกลุ่มนี้อาจอพยพมาจากทางพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ในก่อนช่วงคริสต์ศตวรรษแรก ผู้คนในแถบได้มีวิวัฒนาการสู่การตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง มีการจัดโครงสร้างของสังคมอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาทักษะวิทยาการต่าง ๆ ได้ก้าวหน้ากว่ายุคก่อน ๆ เป็นอย่างมาก กลุ่มที่มีพัฒนาการก้าวหน้าที่สุดอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่ง ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง สามารถเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงปศุสัตว์ได้ นักประวัติศาสตร์หลายคนมีความเห็นว่า ผู้คนกลุ่มนี้ได้ตั้งหลักแหล่งอาศัยก่อนหน้าผู้คนในประเทศเพื่อนบ้าน คือ เวียดนาม ไทย และลาว

ผู้คนกลุ่มนี้อาจจัดอยู่ในกลุ่มออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) หรืออย่างน้อยก็มีความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของมนุษย์กลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ทั่วไปในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาะแก่งต่าง ๆ ของมหาสมุทรแปซิฟิกในปัจจุบัน ผู้คนเหล่านี้มีความรู้ในงานโลหะ เช่นเหล็กและสำริด โดยเป็นเป็นทักษะที่คิดค้นขึ้นเอง งานวิจัยในปัจจุบันได้ค้นว่า ชาวกัมพูชาในยุคนี้สามารถปรับปรุงสภาพภูมิประเทศมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ โดยปรากฏรูปแบบเป็นพื้นที่รูปวงกลมขนาดใหญ่